O obci

Obec je součástí spádového okruhu obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Stavební úřad, úřad práce, finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a katastrální úřad se nachází ve Žďáře nad Sázavou, který je vzdálen 9 km. Nejbližší nemocniční zařízení je v Novém Městě na Moravě. Ze základní občanské vybavenosti se MŠ, ZŠ, základní lékařská péče a matrika nacházejí v blízkém Novém Veselí, které je vzdáleno 3 km ve směru na Žďár nad Sázavou. V Novém Veselí se také nachází farnost, kostel a hřbitov. Na silniční síť je obec napojena na silnici II třídy č. 388 ve směru na obec Bohdalov a krajské město Jihlavu a silnici III třídy č. 35311 ve směru na obec Nové Veselí. Autobusové spojení obce s městem Žďár nad Sázavou je v současné době dobré. Zásobování energiemi je zabezpečeno el. vedením VN 22 kVa a STL plynovodní přípojkou z regulační stanice zemního plynu VTL/STL v Novém Veselí.


Dle členění klimatických regionů se nachází území obce v klimatickém regionu 7, který je charakterizován jako mírně teplý, vlhký a průměrnou roční teplotou 6-7 stupňů celsia a ročním úhrnem srážek 650-750 mm. Využívání krajiny významně ovlivňuje též její reliéf. V řešeném území z hlediska morfometrického nalezneme rozdíl mezi nejvyšším místem katastru vrch na Na bouchačkách severně od sídla ( 567 m n.m. ) a nejnižším místem katastru v nivě řeky Oslavy ( 538 m.n.m.) Území obce leží v provincii Česká Vysočina, podsoustavě Českomoravská vrchovina. Území obce náleží svou západní částí do Přírodního parku Bohdalovsko, okrajově sem zasahuje CHKO Žďárské vrchy. Zemědělská půda tvoří 46,8% rozlohy katastru, podíl pozemků pro funkci lesa je přibližně 43,7%, zaujímají zejména západní část území a jsou tvořeny smrkovou monokulturou s místy vmíšenými listnatými dřevinami, zejména s buky. Celková rozloha katastrálního území celé obce je 615,434 ha.

V katastrálním území se nachází evidovaná lokalita Rendlíček a Zumborek jako reprezentativní rybniční ekosystém se zachovalými břehovými porosty a pobřežními loukami výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, např. bazanovec kytkokvětý a všivec mokřadní, v kategorii silně ohrožených druhů. Dále se zde vyskytují ohrožené druhy jako rak říční a zmije obecná, slepýš křehký, ještěrka živorodá, čolek obecný, čolek horský, ropucha zelená, skokan zelený a příležitostně se zde objevuje i vydra říční. Tato lokalita je navrhována k vyhlášení za zvláště chráněné území jako přírodní památka.

Pod rybníkem Rendlíček, který je od obce vzdálen cca. 1,5 km byl mlýn s pilou. Dnes slouží k rekreačním účelům. Rybník Rendlíček a jeho okolí je velmi atraktivní oblast, ve které bylo postaveno velké množství rekreačních chat, zejména pro individuální rekreaci, nachází se zde však i nově zrekonstruované rekreační středisko pro veřejnost.

V obci se nachází dva pamětní pomníky k obětem obou světových válek. Oba tyto pomníky byly v roce 2005 rekonstruovány.

V roce 2002 byla provedena rekonstrukce budovy prodejny, která byla následně přestavěna a v současné době se v této budově nachází prodejna, obecní úřad a hospoda. Rekonstrukce přišla celkově na 3,5 mil. Kč. V roce 2002 byla také dokončena plynofikace celé obce a v měsíci únoru 2005 obec tuto plynofikaci i uzavřela s fondem životního prostředí, kdy bylo rozhodnuto, že obec nebude muset vracet poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu.

V obci jsou umístěna dvě dětská hřiště pro nejmenší a multifunkční hřiště s umělým povrchem.

Nedaleko od obce se nachází rozvodí úmoří Severního moře a Černého moře., k němuž patří řeky protékající okolím. Na severu je to řeka Oslava, název v překladu znamená řeka s kameny vhodnými k broušení. Na jihu je to Bohdalovský potok protékající rybníkem Rendlíček, který má rozlohu 35 ha.

Obec, společně s obcemi Budeč, Kotlasy, Matějov, Újezd a Nové Veselí patří k římskokatolické farnosti Nové Veselí, která spadá pod děkanství žďárské v brněnském biskupství. Farnost je jednou z 453 farností v biskupství, které bylo založeno 5. prosince 1777.

Obec leží v nadmořské výšce 548 metrů nad mořem. Zajímavostí je, že obcí, v jejímž názvu se vyskytuje slovo Březí, je v ČR 6, částí obcí s tímto názvem je více než 20.

V roce 2005 začala obec opětovně psát svoji kroniku obce, kronikářem obce byl jmenován 4.3.2005 PaedDr. Milan Pohl. Zahájení zápisů do obecní kroniky probíhalo již od 1.1.2005.

Napište nám

  • Logo czech point
  • Logo fond vysočiny
  • Logo mmr