Registr o střetu zájmů

Pokyny pro žadatele | Přístup do registru | Kontakty

Informace o registru

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen "registr"), ukládá veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Registr je uložen u starosty obce, kde je rovněž vedena evidence o nahlížení do registru.

Nahlížení do registru je možné i v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které přidělí starosta obce.

Evidence dálkových přístupů do registru je vedena automaticky.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

 • vyplnit písemnou žádost, která obsahuje:
  1. jméno žadatele,
  2. příjmení žadatele,
  3. datum narození žadatele,
  4. místo trvalého pobytu žadatele,
  5. adresu pro doručování,
  6. údaj, zda bude nahlížet osobně nebo v elektronické podobě
 • podat žádost
  1. osobně u evidenčního orgánu,
  2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
  3. elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.
 • po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno a heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě),
 • zadat udělené přístupové jméno a heslo na internetové stránce luka-nad-jihlavou.centralni-adresa.net v rubrice „přístup do registru“.

Poučení:

Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze udělit pokutu do výše 50 000 Kč.

Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.

Napište nám

 • Logo czech point
 • Logo fond vysočiny
 • Logo mmr